Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Presentationer

eng

Måndag 9 juni:
Vägtransportsystemet, väghållare, partners, brukare

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM
- Stig Backe & Kringlan Krokfors:
How did we get here – and where do we go from here?
- Sven Ove Hansson:
Hur mycket kan man kräva av en trafikant?
Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS 
- Rita Piirainen: Inledning
- Lennart Andersson: Dialogstyrd drift + fil2

- Frank Hagerup: Framgångskriterier för bra kundrelationer
- Andrew Langkjaer: Giv slip og giv indflydelse - at lytte til naboerne er vejen frem i det åbne land
- Anders Östergård: Kundorienterad drift
- Tore Solberg: Kunnskapsgenerering og dialog gir ikke konfliktfri planlegging + fil 2
Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER
- Bo-Magnus Salenius
- Sammandrag
- Extra material (video, bilder)
Session 1 Sal 3A

A COMMON NORDIC INFRA MARKET (eng)
- Jan-Erik Enestam: A Competitive Nordic and European market – possibilities and challenges
- Bjørn Erik Selnes: A Common Nordic Infrastructure market – the GNA project’s recommendations
- Kjell Bjørvig:
Bjørvika Project
- Michael Blaschko: How can the industry take advantage of a common Nordic market? Contractor‘s point of view
- Axel Emil Christensen: A Common Nordic Infra Market
Consultant’s viewpoint
- Ingemar Skogö: The Traffic Authorities' strategies for further development of a Nordic and European market

Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET?
- Göran Gahm: Varför nedprioriteras vägkapitalets bevarande?
- Even Sund: Hvorfor er opprettholdelsen av vegkapitalen viktig for brukerne og samfunnet?
- Søren Fogh: Hvordan øke de bevilgende myndigheters fokus på vegkapitalen?
- Eero Karjaluoto: Varför prioriteras underhållet av vägkapitalen i Finland
Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN
- Preben Mejer: En rejse i Norden - gränselös IT + fil2
- Peter Wessel: CVIS (Cooperative Vehical Infrastructure System) + fil 2

- Trond Hovland: IT sikkerhed i tunneller + fil 2
Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD
- Thomas Erlandson: Inledning
- Einar Lillebye: Det goda livet - det sociala livet på gatan

- Björn Silfverberg: Ruttval på humörets villkor
- Anton Iversen: Byomdannelse og trafikale utfordringer
- Guro Berge: Resans upplevelse och tillgänglighet för alla
Session 2 Sal 3A
MORE CO-OPERATION - BETTER RESEARCH? (eng)
- Anders HH Jansson: A flock of projects or flood of programs, will we ever learn to focus? + File 2
- Maria Meiner: NordFoU veg&trafik, a small-scale program for large-scale systematic co-operation + File 2

- Tom Warras: Building a new framework for trans-national European research
- Anders Lundström: Creative partnerships for effective programs
- Kjersti Kvalheim Dunham: Trying to find and implement the useful results
Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER
- Torgrim Dahl: Funksjonskontrakter asfalt/beleggning
- Mats Wendel: Mätmetoder vid funktionsupphandlingar
- Matti Vehviläinen: Funktionskrav för upphandling av väginvesteringar
- Erling Kristiansen: Kontraktstyper för drift och underhåll av vägar
Session 2 Sal 3C

Tisdag 10 juni:
Vägtransportsystemets produkter, tjänster och effekter

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET
- Leif Beilinson: Fyra ministrars plirörelse inom
trafiksäkerheten hösten 2007
- Jesper Sölund: Accept af hastighedsgrænser og politikontrol - Det er muligt at få folkelig støtte
- Tove Hels: Effekterne af 130 km/t på motorvejene i Danmark
- Michael Sørensen: Hastighedsdæmpende vejtekniske tiltag – Muligheder og effekter
Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD
- James Odeck: Översikt av effekter av trängselavgifter med fokus på lång sikt
- Morten Welde: Vilka effekter har borttagandet av Trondheims bomring haft?
- Jonas Eliasson: Trängselskatterna i Stockholm - förr, nu, i framtiden + fil 2
Session 3 Sal 3A
SAFE TUNNELS FOR ENVIRONMENT AND TRANSPORT (eng)
-
Safe tunnels for environment and transport

- Asger Larsen: What is the message on tunnel safety?
- Heidi Berg: Better performing inner liners
- Claus K. Larsen: Fire protection of tunnels - options and solutions
- Johnny Rudolf: Operational and Maintenance Aspects
Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL
- Mauri Pukkila: Inledning
- Samuli Haapasalo: Utvecklingen som lett till de nuvarande organisations- strukturerna; Finns det en idealmodell? + fil 2
- Terje Venold: Näringslivets syn på förändringen
- Per Clausen: I vilken riktning går utvecklingen + fil 2
Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER
- Sami Koskinen: Den skannande bilen
- Bente Skjetne: Universell utformning
Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA
- Kjell Seim: Väg/gata, Er nullvisjonen tatt på alvor i forskrifter og vegnormaler?
- Göran Dahl: Bilprovningen, kontroll av fordonets gränssnitt mot övriga systemet
- Martti Peräaho: Unga bilförare i ett hierarkiskt
perspektiv
- Ann Karin Midtgaard: Risikoanalyser i trafiksystemer
- Peter Linnskog: Modell för säker trafik
Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET?
- Hjalmar Strömberg: Tre seminarier om samhälls-ekonomiska kalkyler -  teori, praktik, beslutsprocesser
- Åsa Vagland:
Redovisning av slutsatserna om det ideala beslutsunderlaget
- Peo Nordlöf: Praktikerns syn på det samhällsekono-miska beslutsunderlaget
- Arvid Strand: Kritikerns syn på det  samhällseko-nomiska beslutsunderlaget
- Eeva Linkama: Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget + fil 2
Session 4

 

 

Extra material

Sal 3A
NATURA 2000 AND ROAD PLANNING: EXPERIENCES WITH STRICTER ADMINISTRATION OF THE HABITATS DIRECTIVE (eng)
- Erik Buchwald: The habitat directive's basis and objectives
- Tarja Söderman: Natura 2000 and Kilpilahti road project
- Ulla Rose Andersen: Motorway at Silkeborg in relation to Natura 2000 - a case study from Denmark
Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA
- Liv Nordbye: Inledning + fil 2
- Maria Jernbäcker: Smart Mobil Reseguide + fil 2
- Rune Haddal: WebAtlas Etablering av geografiske informasjonstjene + fil 2
- Heikki Halttula: Gränslös data + fil 2
- Anne Kjølhede Revald: Digital forvaltning, Public Sector Information og INSPIRE i Vejdirektoratet + fil 2
Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL
- Veli-Pekka Kallberg: ”SUPREME”, Best Practice i EU
- Anders Godal Holt: Tilltag mot möteulykker
- Heikki Ihalainen: Hastighetsövervakning i Finland, anpassade toleransnivåer
- Christer Hydén: Säker Trafik i Bergen, ett helt koncept med åtgärder, förankring och finansiering
- Eero Pasanen: Farten dödar,
vid övergångsställen och annars
- Anne Eriksson: Danska räfflor är bra
- Sari Wallberg:
Exempel på hastighetssäkrad Shared Space
Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT?
- Rolf Nyström: Ansvaret att utreda och bedöma planer och program som har väsentliga miljökonsekvenser
- Risto Murto: Trafikpolitisk redogörelse för långsiktighet i trafikpolitiken
- Hanna Kalenoja och Markus Pöllänen: Trafiksystemet i framtiden, strategier och visioner i de nordiska länderna + fil 2
Session 5 Sal 3A
OPTIMAL ACCESSIBILITY AND SAFETY IN WINTER (eng)
- Gudrun Öberg: Create a Winter Maintenance Management System + file 2
- Jukka Karjalainen:
Developing a customer satisfaction bonus
- Jens Kristian Fonnesbech and Jesper Dam Buch:
Precise spreading of salt (brine) with nozzles and GPS controlled spreading + file 2
- Roar Støtterud:
Make friction with sand wetted with hot water
Session 5 Sal 3B

Onsdag 11 juni:
Framtidens behov och utmaningar

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED
- Charlotte Vithen: Sikkerhedsmæssige effekter ved anvendelse af ITS ved udvidelse af M3 i København
- Torbjörn Biding: Hvordan kan ITS i biler forbedre trafiksikkerheden?
- Lars-Olof Landerfors: ”Projekt variabla hastigheter”. Vägverkets viktigaste ITS-projekt de senare åren.
Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER?
- Marit Låg: Ny utslippsteknologi og drivstofftyper –hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden
- Ole A. Hagen: Miljøeffektiv logistikk effektiv – utfordringer og muligheter
- Hans Bendtsen: Erfaringer med støj- og støjreducerende asfalt: ”state of the art" i Norden
- Jostein Aksnes: Støv/damm og partikler
Session 6 Sal 3A
DBO CONTRACTING EXPERIENCE FOR THE FUTURE (eng)
- Ketil Sand:
OPS E39 Klett – Bårdshaug Norway’s first Infrastructure PPP project
- Claus Nödgaard Hansen:
The Danish PPP-model
- Matti Vehviläinen:
Experiences from a Finnish PPP project
- Per-Olov Karlsson:
OPS/PPP and Co-financing in Road Infrastructure Development in Sweden
Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON
- Mattias Hjort: Växelverkan mellan väg och fordon
- Ragnar Evensen:
Er dimensjoneringsmetodene tilpasset fremtidens trafikkpåkjenninger? + Fil 2
- Tony K Andersen:
Vejen til fremtidens køretøj
- Arne Blaabjerg Jensen:
Vejen til fremtidens køretøj
- Peter Ekdahl:
Livscykeltänkande och energihänsyn
Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG
- Tove Lissner: Rekruttere - utvikle - beholde
- Lisbeth Wester
Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
- Claes Brundin: Riskanalys + inledning
- Erik Kjellström: Klimatförändringar
- Jan-Otto Larsen: Nederbördsrelaterade problem
- Lennart Lindbom: Temperaturrelaterade problem
- Michael K. Quist: Vindrelaterade problem
Session 7 Sal 3A
COMPETING NETWORKS IN NORTHERN EUROPE? (eng)
- Valdis Lauksteins: The Baltic States and VIA Baltica
- Zbigniew Kotlarek:
Programme of motorways and expressways construction in Poland
- Markus Höglund:
Customer’s Point of View
- Kari Lautso:
Competing transport connections between the EU and Russia
Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI
- Lars Forstén: Inledning
- Sigurveig Árnadóttir
- Finn Thøgersen
- Karl-Johan Loorents
- Brynhild Snilsberg
- Tuomas Vasama
Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN
- Per-Olov Karlsson: Ny samarbetsmodell
- Pertti Lahdenperä: Framtidens arbetssätt
- Thorsteinn Sigfusson: Framtidens energi
Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT
- Bro- och tunnelpris
- FoU-konkurranse
- NVF - Nordiskt vägforum
Avslutning Sal 5
Nyheter


Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi