Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 1:
Vegkapitalen – Hva betyr den for brukerne og
samfunnet?


Hvorfor er vegkapitalen viktig for brukerne og samfunnet og hva kan vi gøre for å bevare den?

Varför nedprioriteras vägkapitalets bevarande?
(Göran Gahm, Stockholms kommun, Sverige)

De nordiske land har de siste 10-15 årene opplevd at tilstanden på vegnettet stadig forfaller. Dette har bl.a. sammenheng med stor trafikkøkning og utilstrekkelige budsjetter for å opprettholde et forsvarlig vedlikehold av vegnettet. Det kan også hende at vegeier ikke er flink nok til å kommunisere med bevilgende myndighet. Samtidig oppleves at nyanlegg og investeringsprosjekter gis prioritert, som igjen over tid vil øke behovet for drifts- og vedlikeholdsmidler. I tillegg stiller vegbruker stadig økte brukerkrav.

Utilstrekkelige drifts- og vedlikeholdsrammer fører til at driftstiltak for å sikre framkommelighet og trafikksikkerheten blir prioritert. Vinterdriften blir naturligvis vinneren i budsjettsalderingen eksempelvis til fordel for vedlikehold av vegdekker. Det strukturelle etterslepet øker og investert vegkapital går tapt.

Hvorfor er opprettholdelsen av vegkapitalen viktig for brukerne og samfunnet?
(Even Sund, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Norge)

Presentasjon av merkostnader for vegbruker som følge av dårlig dekketilstand på nasjonalt vegnettsnivå samt merkostnader relatert til konkrete transport av fisk og industriprodukter på Vestlandet. Dokumentasjon av disse merkostnadene kan gi vegeier argumentasjon og grunnlag for å synliggjøre konsekvenser av utilstrekkelige midler i kampen om budsjett med øvrige viktige samfunnstjenester. Ekstraomkostninger for samfunnet ved ikke å vedlikeholde i rette tid inkluderes.

Hvordan øke de bevilgende myndigheters fokus på
 vegkapitalen?

(Søren Fogh, Vejdirektoratet, Danmark)

Etterslepet er en kjernefaktor i drøftelser mellom bevilgende myndighet og vegholder. Avtaler om bevilgning til drift og vedlikehold baseres på analyser og scenarier om utviklingen i etterslepet og bør overvåkes løpende f.eks gjennom resultatkontrakter. Vegholders rolle og ansvar både som ansvarlig overfor brukere og myndigheter er sentral. Fokus på utviklingen i etterslepet fra media kan være nyttig i debatten om fremtidig vedlikeholdsbevilginger.

Hvorfor prioriteres idag det strukturelle vedlikehold fremfor investeringsprosjekter i Finland?
(Eero Karjaluoto, tidigere generaldirektør for Vegförvaltningen i Finland)

Mer enn 60% av samlet budsjett til det statlige vegnettet i Finland brukes i dag til strukturelt vedlikehold og opprettholdelse av investert vegkapital på det eksisterende vegnettet. Dette er en endring i forhold til tidligere prioriteringene av investeringer på 1990-tallet. Hva var argumentene for og årsakene til denne endringen? Hvilke mål skal oppnås som følge av den? Hva var tidligere vedlikeholdsnivå og effekten av bevilgningsnivå og økende trafikk? Hva var reaksjonen i vegadministrasjonen til endret prioritering? Hvem er vinnere og tapere så langt?

Paneldebatt: Hovedtema – Hvorfor gis ikke vedlikeholdet av veger samme prioritert som i Finland?
Moderator: Anders Nordström

Debatt med utvalgte politikere med en innledning av status i FinlandMåndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi